Parell

Parell is en voor mij een nieuw netwerk, dat zich bezighoudt met leerlogistiek en bedrijfsvoering. De afkorting staat voor Partners AOC ROC Excellente LeerLogistiek. Ik woonde de bijeenkomst bij, in Bilthoven bij de MBO Raad. Het doel van Parell is uitwisseling van ervaring, kennis en expertise op het gebied van 'het organiseren van leren'. Als organisatievorm wordt gelonkt naar ROC-i-Partners, mits er een kartrekker kan zijn. Voor de zomer wil men de organisatorische kant van de grond hebben. Het vertoond wel alle kenmerken van een "community in de dop", met vragen als "Wie doet wat?", "Welke samenwerkingsvormen kiezen we?" en "Hoe hoog leggen we onze ambitie?".

Betrokken zijn o.a.: Luc Verburgh (loods MBO2010) en Arjan Verhoeven (Berenschot), verder is Iwan Basoski (Berenschot) er bij betrokken. Kennisnet biedt de platforms voor kennisdeling.

Luc trapt af met een aantal hoofdthema's:

  • Onderwijslogistieke processen: Hij onderscheidt 4 hoofdprocessen. Examinering, Voortgang, Begeleiding, Planning (roostering, aanwezigheid/afwezigheid). De mate van flexibiliteit kan enorm verschillen, maar hij geeft aan het ambitieniveau niet te hoog te leggen, of anders de eigen ambities langzaam te laten groeien.
  • Instrumentarium (ICT en niet-ICT tools) zodat er een applicatielandschap ontstaat van ROC's in zijn geheel.
  • Planning en Control of Performance-management: dit raakt erg aan informatiemanagement. Echter de 'best practices' die er in ROC land zijn demonstreren nogal "informatiemanagement voor managementinformatie" en niet zo zeer informatiemanagement ter ondersteuning van de werkvloer. Hier is men echter wel naar op zoek.
  • Organisatie, kosten en middelen.
  • Relatiemanagement, stage en BPV.

Vanuit het netwerk wordt gevraagd wie er mee wil werken aan kennisdeling op het gebied van begeleiding en aan/afwezigheidsregistratie. Een andere prangende behoefe is het 'kunnen doorrekenen van de kosten van nieuwe onderwijsvormen'. Ik krijg de indruk dat het moeilijk is om je 'mogelijke' investeringen in 'mogelijk' onderwijs in kaart te brengen, laat staan om te berekenen wat dan de opbrengst zou zijn.

Daarna kwamen er enkele presentaties:

Team Columbus, kennismaking met de spelsimulatie door Twynstra Gudde

Er is al over geblogd door Jef, maar bij deze mijn twee centjes. De spelsimulatie is ontstaan uit de game "Allure" voor bestuurders. Het begint met een model van Onderwijsteams: zelfverantwoordelijke teams die flexibel de leervraag beantwoorden met leeractiviteiten. Dat is wel een heel generieke defintie, maar als vertrekpunt biedt het houvast. De simulatie leert deelnemers wat samenwerking inhoudt, welke rollen er zijn, welke organisatorische consequenties er zijn, etc. Het gaat nadrukkelijke over logistiek en organisatie, niet over onderwijsinhoud.

Concreet maakt de simulatie gebruik van kaartjes met gevraagde leeractiviteiten, kaartjes met leerplaatsen en kaartjes met mogelijk aanbod vanuit de docenten. Vervolgens wordt alles kwartettend gematcht. Dat lukt natuurlijk niet optimaal en moet het team over de dilemma's overleggen. Het spel kan begeleidt worden door adviseurs van Twynstra Gudde, maar het is ook mogelijk om eigen trainers te bekwamen. Het aanbod is te vinden op MBO2010.

Flexibel leren - simulatie door Kees Rossenberg

Doelstelling van deze simulatie is 'het inzichtelijk maken van de relatie tussen flexibiliteit en organisatie'. Het is ontwikkeld door TU-Delft. Om de simulatie in te richten worden een aantal kengetallen of parameters ingevoerd. Daarna wordt de simulatie "gerund". Niet game-achtig, maar het model gaat doorrekenen en levert allerlei grafieken op. Het vertrekt vanuit de huidige situatie en geeft daarna analysemogelijkheden over flexibel leren. Niet andersom: Wat wil je met je onderwijs en wat zou je er voor nodig hebben. Het is wel mogelijk om in uitgebreidere fase, te "spelen" met de parameters en vervolgens te zien wat het effect is.

Nu bevindt de simulatie zich in pilot-fase. Als ze groen licht krijgen, dan wordt de simulatie geborgd in workshoptrajecten.

Triple A door Jacqueline van de Loo

De stand van Triple A is nu 13 deelnemende ROC's en vertegenwoordigt 200.000 studenten. Triple A begeeft zich op 2 sporen: KernRegistratie Deelnemers (KRD) en Ontwerp Onderwijsprocessen. Het programma van eisen voor KRD is ontworpen en vastgelegd middels een wiki. De aanbesteding is gestart en de gunning volgt dit najaar. Er zijn ongeveer 30 bedrijven die er op inschrijven.

Netwerkschool 2.0 door Iwan Basoski

De netwerkschool is ontworpen vanuit het idee dat er 2 keer zoveel economisch en maatschappelijk rendement te halen moet zijn, door onderwijs anders in te richten. De ArgumentenFabriek heeft er een mooie publikatie over, nu vernieuwd. Behalve het concept wil men het ook als experiment daadwerkelijk opstarten. Het doel is de hypothese onder de netwerkschool te testen. In februari 2009 hoopt men van start te gaan en het een paar jaar te laten duren. Het experiment zal hopelijk een aantal inzichten opleveren op het gebied van onderwijslogistiek. Deze generieke inzichten kunnen door Parell opgepikt worden.

Eigen indruk

Een bijeenkomst waarin veel gremia vertegenwoordigt waren èn die allemaal 'iets' met onderwijslogistiek doen. De uitdaging zal vooral zijn om een actieve community te bouwen en te behouden. Vandaar mijn vraag: "Wat is het gemeenschappelijke product waaraan we werken?" omdat er iets vaags bleef in de manier waarop we 'kennis gaan delen en waarvoor dan'. Het antwoord daarop was o.a.: de netwerkschool is als een auto, sommige maken onderdelen, sommigen gaan hem gebruiken. Toen dacht ik: zouden de uitgangspunten en modellen van de netwerkschool gebruikt kunnen worden als start en zou iedereen van daaruit aan zijn implementatie kunnen werken? Onderweg ervaringen uitwisselend....